Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

2022-12-15 K-møde

Dagsordenen:
1. Valg af dirigent.
a. Fin Thygesen
2. Valg af referent og 2 stemmetællere
a. Fin samler op efter hvert punkt og laver referat
b. Pia Westergård og Jytte Emborg er stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning.
a. Pia Westergårds beretning blev taget til efterretning.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
a. Regnskabet, der viste et underskud på kr. 10.576, og en egenkapital på 26.400 blev
godkendt.

5. Fastlæggelse af kontingent.
a. Kontingentet er fortsat kr. 55 og dækker et kalenderår.
6. Indkomne forslag.
a. Der var ingen indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter

a. Der vælges mindst 5 bestyrelsesmedlemmer.
b. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal og mindst 2 på ulige årstal
Pia Westergård og Jytte Emborg blev genvalgt for 2 år.
Kim Jensen, der er valgt for 2 år i 2020, ønsker at udtræde af bestyrelsen. Der er ikke
behov for at vælge afløser i år, og bestyrelsen består derfor af 5 medlemmer.
c. Der vælges 2 suppleanter hvert år.
Ingrid Pedersen og Torben Wahlstrøm blev genvalgt.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Begge vælges for 1 år.

Jens Ladekarl (revisor) og Andrew Godshaw (suppleant) blev genvalgt.

9. Eventuelt

* Man kan melde sig ind i foreningen ved at betale et kontingent på 55 kr til konto
1689 - 323 067 2228.

Ref.
Fin

Godkendt af bestyrelsen:

Pia Westergård Jytte Emborg Fin Thygesen

Jan Schønemann Betina Birkjær

Samarbejdspartnere og sponsorer

Kvickly, Gerritsgade, Svendborg

Middelfart Sparekasse

Vores billetsystem er et sponsorat fra Nemtilmeld

DMF (Dansk Musiker Forbund), GRAMEX

Fynske Bank

Real Dania "Underværker"

Garant Tæpper, Svendborg

Skousen, Svendborg

 

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Vi takker for hjælpen!

nach oben