Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

  Home > Brugerforeningen BSF > Referater og vedtægter > 2022-06-07 Generalforsamling

2022-06-07 Generalforsamling

Generalforsamling i Brugerforeningen Svendborg Forsamlingshus

Bliver onsdag den 16/9-20 kl. 17 på gr af Corona i Svendborg Forsamlingshus, Lundevej 2


Hermed indkaldes til generalforsamling i Brugerforeningen Svendborg Forsamlingshus.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne, som kan ses på www.svendborgforsamlingshus.dk  under punktet:

Brugerforeningen BSF/Vedtægter og referater. Se vedtægter her:

For at have stemmeret, skal man være medlem.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være foreningen i hænde senest 14 dage før mødet, dvs den 2/9. Forslag kan sendes til foreningens mail brugerforeningensfh@gmail.com


Skriv gerne på vores mail om du regner med at komme, så vi kan lave nok te og kaffe.

Dagsorden:

 1. Kort præsentations runde. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og 2 stemmetællere. 
 3. Bestyrelsens beretning. 

 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
 1. Fastlæggelse af kontingent
 2. Indkomne forslag. Se nedenfor. 
 3. Valg af bestyrelse og suppleanter
    Der vælges mindst 5 bestyrelsesmedlemmer.

        Der er i øjeblikket 5 bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
        På ulige årstal vælges mindst 2 bestyrelsesmedlemmer

        Jan, Kim og Fin er på valg. John modtager ikke genvalg.

        Der skal således vælges mindst et nyt bestyrelsesmedlem.
        Der vælges 2 suppleanter hvert år. 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant. Begge vælges for 1 år.

Jens Ladekarl (revisor) og Andrew Godshaw (suppleant) er på valg.  

 1. Eventuelt. 

 Indkomne forslag:
Vedtædtsændring:

§ 3 Medlemmer Som medlemmer kan optages alle over 15 år, der ønsker at arbejde for foreningens målsætning.

Indmeldelse skal have fundet sted senest 4 uger før en generalforsamling.
Medlemskab opnås ved indmeldelse via hjemmesiden for Svendborg Forsamlingshus eller ved skriftlig henvendelse til foreningens formand. BSFs bestyrelse skal godkende nye medlemmer. afgør evt. tvivlsspørgsmål i forhold til medlemskab, og fører en liste over medlemmer. For at deltage i foreningens generalforsamling med stemmeret, skal man have betalt kontingent. For at være gyldigt medlem, skal man have betalt det kontingent, der er fastlagt på den seneste generalforsamling. Et medlemskab gælder et år fra betalingsdagen.

nach oben